Mäktig tills motsatsen bevisats (färdig)

dragon

I’ll state my case of which I’m certain

Det finns många olika samtal som kan föras om makt. Makt kan vara ett medel som appliceras på det som man vill förändra för att kunna få det i rörelse. Makt kan även vara en kontext som suger åt sig människors viljor och riktar de åt ett särskilt håll. Makt kan också vara en valuta som cirkulerar och styr upp relationer mellan människor. Många fler analyser är möjliga. Den här texten handlar om makt som en personlig upplevelse. Om vi alltid hade känt till vårat eget bästa(allvetande) och alltid kunnat agera obehindrat i enlighet med det(allsmäktighet) så hade diskussionen om makt som en personlig upplevelse varit en uttömmande analys av maktkonceptet som sådant – men så är inte fallet. Vi är inte ensamma, vi vet för lite, vi förhindrar och förhindras, motarbetar och motarbetas, förhandlar och förhandlas med, kompromissar och kompromissas med, delar med oss och delas med, och ingen av oss räcker ensam. Diskussioner av makt kräver därför flera nivåer av analys varav det här är ett. Ett sista klargörande är att texten endast tar upp den delen av den personliga upplevelsen som har att göra med tillfredsställelse. The rich and the famous är ett eget samtalsämne.

Det vore inte alltför vågat att påstå att de flesta av oss har reflekterat om vad makt är för något. Det är fördelaktigt eftersom det gör diskussioner av makt ganska intuitiva och kanske även spännande. Jag vill börja diskussionen med att presentera lite nyckelord för den som är intresserad av att läsa mer på egen hand och som ett sätt att göra idéerna i texten lite mer överskådliga. Texten är baserad på en individ som står inför en situation där den behöver agera. Texten beskriver hur bristande kontroll över situationen skapar en känsla av maktlöshet. Den definition av maktlöshet som används är att maktlöshet är en känsla av bristande kontroll men att förmågan att bearbeta/hantera(coping) sin situation påverkar upplevelsens intensitet. Idén om makt som en personlig upplevelse kompletteras med nyckelbegrepp som fångar individuella variationer, tar hänsyn till livsmiljö, och reflekterar kring strategier i vardagen. controlNyckelorden är de följande: Individ, stress, sårbarhet, krav, kontroll, stöd, coping, erfarenhet(habituering), locus of control, återhämtning, omgivning, begriplighet, hanterbarhet, konsekvens. Samtliga nyckelorden bakas in i den ursprungliga idén om relationen mellan upplevd maktlöshet och känslan av kontroll.

My friend, I’ll say it clear

Vår förmåga att bearbeta oväntade utfall medlar mellan vår bristande kontroll över en situation och den maktlöshet som känslan av bristfällighet kan ge upphov till. Den här stöttåligheten kan vi aktivt befrämja hos oss själva, hos människor i vår omgivning och hos samhället i sin helhet.

Det finns några enkla knep för öka känslan av kontroll över händelser i ditt liv. Du kan bland annat försöka att förstå situationer som du hamnar i, definiera ditt ansvar, rådgöra med vänner, ha rimliga förväntningar, prioritera och sålla, bryta ner problemen i mindre beståndsdelar, sova ordentligt, ge dig själv tillfällen att slappna av, arbeta med människor som är upplyftande, och om möjligt välja ett stimulerande och varierat arbetssätt. Glöm heller inte att roliga saker smakar mer än de kostar då de ger dig energi och hjälper dig att behålla glädjen.

If not himself, then he has naught

Känslan av att man är en person med förmågor är inte något som alla människor besitter i lika stor omfattning. Det här gäller alltså även för personer som på pappret bara behöver ställa sig upp för att världen ska buga inför deras initiativ. Många frågar sig vad de kan tillföra världen. Det är inte självklart att vår potential som människor motsvaras av lika delar självkänsla. Genom att korrigera den diskrepansen så kan människor få bättre upplevelser av vardagen. Med andra ord kan man göra världen lite varmare för den upplevande människan utan att världen i sig har förändrats. Den som sedan vågar tro och utmana sig själv att agera kan ta sig an att förändra världen ett steg i taget.

Känslan av egenmakt har en stark relation till upplevelsen av kontroll. Om allt i livet vore hanterbart på det sätt som en önskar så skulle det knappt finnas upplevelser av maktlöshet. Ett undantag är svår psykisk sjukdom som förvandlar även den mest bekymmersfria vardagen till ett gissel. Men så länge vi pratar om förhållandevis friska förutsättningar så kan man resonera kring makt i termer av en relation mellan viljor och deras inkassering.

Venator_GladiatorThe record shows, I took the blows

Det som hittills är sagt är att maktlöshet växer med en minskande upplevelse av kontroll. Eftersom vi diskuterar makt som en upplevelse så vore det ganska naturligt att föreställa sig att olika upplevelser, känslor, och erfarenheter korsar varandras vägar och interagerar sig själva emellan. Upplevelsen av kontroll kan med andra ord justeras av tidigare erfarenheter av framgång, missöden och tragedier. Varje gång vi ska agera så har vi en förväntning om vad vi är kapabla till. Denna förväntning kan vara stärkande eller lamslående. Det går att härda sig genom att känna efter sin bristningsgräns och flytta den uppåt gång på gång genom att ta sig an lagom stora utmaningar. Detta bygger en reservkapaciteten som omger vår sårbarhet med en buffert. Bristningsgränsen är inte densamma varje dag. En dålig dag eller trötthet kan till exempel minska ens upplevelse av kontroll över samtliga ting i ens liv.

Vi kan alltså träna upp vår kapacitet att tåla belastning. Vi har dock inte börjat från samma punkt utan har olika utgångspunkter. Detta gör att självkännedom blir en enormt värdefull kunskap för den som vill veta vad den har att arbeta med. Vi har grundbeteenden och mindsets som påverkar hur vi värderar olika situationer. Vår vardagliga optimism, lösningsorientering, självkännedom etc färgar av sig till våra val av handlingar. Genom våra livserfarenheter går vi in i identiska situationer olika. Inför samma situation kan en person vägra att ge upp och se det som ”på vinst och förlust” medan en annan person inte ens bryr sig om att försöka och istället tar ut nederlaget i förskott.

Regrets, I have had a few, but then again too few to mention

Det som är värt att nämna är att vi är olika även när vi misslyckas. Vissa av oss klarar av att bearbeta motgångar på ett hälsosamt sätt medan andra skär sig på sina tillkortakommanden. Vi tar i olika omfattning hjälp av våra nätverk vad gäller omtanke, råd, expertis samt professionellt stöd, samtidigt som vi från början har olika god tillgång till en omsorgsfull omgivning. Vi reagerar olika på stress, har olika sårbarhet och återhämtar oss olika. Att förstå sig själv och sin kontext bidrar till att man känner sig som en handlingskraftig människa som inte passivt blåses omkring av externa händelser.

bikeVår återhämtning mellan belastningar är olika för olika individer men även olika för samma individ från situation till situation. Vissa av våra plikter är så pass viktiga för oss att det är förkrossande att inte leva upp till de – men det hjälper oss inte att komma till handling om vi råkar ha kört slut på våra batterier i samband med andra parallella ärenden. I slutändan delar alla våra åtaganden på samma människa. Ibland är det en sund idé att beklaga sitt krävande ego med ursäkten att den ringde lite olämpligt.

I did what I had to do

Egenmakt uppstår alltså bland annat genom att kunna utmana sig själv utan att överstiga sin bristningsgräns. Det går att bättra sina odds genom att skapa en kontext som främjar att man lyckas. Det går även att välja bort situationer som är övermäktiga. Människor som regelbundet utsätter sig för eller hamnar i situationer som övermannar de riskerar att hamna i inlärd hjälplöshet. Det är ett tillstånd där misslyckanden integreras i personens uppfattningar om sig själv så att den förklarar sin impotens med ett bristande själv. För att undvika den ångest som det då innebär att misslyckas så undviker personen att ens försöka.

Underförstått handlar kontroll om att antingen åstadkomma eller bara släppa saker. Men vad ska åstadkommas och vad ska släppas? Att hantera en sak kräver att vi förstår den om än ytligt. Vilket behov kan tillfredsställs av att ha tagit sig igenom det vi står inför och finns det andra sätt att tillfredsställa det behovet? Med ökande förståelse blir våra förväntningar mer realistiska och därmed kan vi ställa rimliga krav på oss själva. Vi blir mer benägna att rusta upp oss på ett sätt som motsvarar det som väntar. Det hjälper oss att kartlägga tillgängliga resurser och i förväg acceptera svårigheter som lär ske längs resans gång. Framförallt förlägger vi inte all skuld på oss själva om det omänskliga vi gett oss in i inte blev perfekt. God självkännedom är här en dygd genom att den avråder en från att ta sig an för stora uppdrag med blind passion och alltför stora emotionella investeringar. Att misslyckas med olämpliga projekt som man givit så avgörande värde är ett exempel på en sak som kan få en att känna sig väldigt maktlös. Att lyckas skulle å andra sidan vara kortsiktigt belönande då insikten om att det kanske inte var så viktigt ofta är alldeles runt hörnet. Det är generellt en bra idé att prata med andra människor för att stämma av om ens privata tankar har blivit alltför cirkulära och tvångsmässiga. Ibland behöver man släppa saker helt enkelt. Det är en idé att rådgöra då förståelse av vissa saker ibland kräver något som man inte redan besitter.

Sammanfattningsvis är det alltså en bra idé att utmana sig själv regelbundet och utöka sina positivt realistiska förväntningar om sina förmågor. En bieffekt av att ha utmanat sig själv och lyckats är att du lär känna dig själv och skapar dig en buffert mot motgångar. Samtidigt investerar du i en mindset som säger att allt är möjligt under rätt förutsättningar. Det gör att du blir bättre på att läsa av dina behov och blir benägen att hitta de metoder och söka den stöd som behövs för att du ska må bra.